REX
jedna Qulturna laboratorija


Kulturni centar B92* - REX - je laboratorija za istraživanje novih polja kulture.
Član je TEH (Trans Europe Halles) mreže nezavisnih kulturnih centara Evrope i koalicije punktova za kreativno unapređenje i primenu novih medija (mreza ECB = European Cultural Backbone).

Proširujući polja delovanja savremene kulture i zalažući se za kreativnu primenu novih medija REX
- podržava produkciju i prezentaciju analitičke i kritičke kulture;
- promoviše vrednosti otvorenog i demokratskog društva, umetnost i kulturu u kojima se reflektuju aktuelne građanske potrebe i inicijative;
- sarađuje na projektima sa akterima lokalne, jugoslovenske i scene bivše Jugoslavije;
- realizuje programe u Beogradu i gradovima širom Srbije sa težnjom da postane aktivan deo evropskog kulturnog miljea: organizuje gostovanja umetnika, učestvuje u forumima i radionicama, inicira i realizuje internacionalne projekte, razmenjuje programe i iskustva sa srodnim centrima;
- radi sa mladim autorima programa i publikom ističući edukativni aspekt delovanja;
- stvara 'slobodnu zonu' za diskutovanje aktuelnih političkih i društvenih procesa.

Gradeći REX polazimo od teze o umetnosti kao sredstvu komunikacije i od "ideologije" umrežavanja. Organizaciono i uređivački centar promoviše ideju o 'migraciji kao kiseoniku kulturne raznovrsnosti i razvoja'.
Cilj nam je nastavak rada, unapređivanje i afirmacija programske orijentacije promovisane dosadašnjim radom REX-a = razvijanje kulturnog centra koji ima naglašenu edukativnu i socijalno-angazovanu komponentu u pristupu savremenoj umetnosti i kulturi i uključen je u najsavremenije tokove razvoja novih tehnologija u svetu.
REX ce promovisati 'kulturu radoznalosti' umesto 'kulture očekivanja', podržavati mlade umetničke forme, razvijati praksu nezavisnih umetničkih inicijativa, biti platforma za razmenu i saradnju, koristiti kreativne modele za komunikaciju sa širom publikom.
Istraživaćemo granične i oblasti preplitanja različitih grana umetnosti i kulture i interaktivnih vidova njihovog izraza.

U svom dosadašnjem radu - usled turbulentnih političkih kretanja - prošli smo kroz nekoliko faza: od 1994. do aprila 1999. bili smo u prostoru u Jevrejskoj 16 (Cinema REX), tokom bombardovanja i do pocetka 2000. radili smo iz privatnih stanova naših saradnika i domaću produkciju predstavljali putem interneta i programima koje smo - nakon bombardovanja - organizovali u različitim prostorima u gradu (Cyber REX). Od januara do početka decembra 2000. godine radili smo iz iznajmljenih kancelarija a programe realizovali u prijateljskim institucijama u Beogradu i širom Srbije (REX). Novembra 2000. aktivnosti REX-a vraćene su u Jevrejsku 16. Centar funkcioniše kao nezavisna, nevladina, neprofitna organizacija.

REX razvija i hrani vitalni duh akcije i omogućava umetničkom izrazu da pređe granicu između postojećeg i novog. REX je kuća za angažovanu kulturu i kritički društveni dijalog.