Cinema REX ĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆĆ - kulturni centar B92 - funkcionisao je kao Kuća za urbanu kulturu, savremenu umetnost, graðanske inicijative i labaratorija za istra¾ivanje novih polja na umetnièkoj i ¹iroj kulturnoj sceni.

Cinema REX se nalazio u Jevrejskoj 16 i od svog otvaranja je izrastao u najdinamičniji i naj¾ivlji jugoslovenski centar za kulturu. Samo tokom 1998. godine u prostoru je izvedeno vi¹e od 300 razlièitih programa, organizovano dvadesetak razlièitih programa u veæim gradovima Srbije. Uobièajeno radno vreme bilo je od 9h do 23h svakoga dana. Polazeæi od stanovi¹ta da su Beogradu potrebna mnoga mesta na kojima umetnièki potencijal mo¾e da se ispolji, Cinema REX je obezbeðivao uslove za realizovanje nove i prezentaciju postojeæe domaæe produkcije iz oblasti pozori¹nih i likovnih umetnosti, muzike, filma, videa, novih medija i organizovao promocije i diskusije. Ukljuèen u aktuelna socijalna i politièka kretanja, Cinema REX je pru¾ao moguænosti tamo gde zvaniène institucije ne mogu ili ne ¾ele da ih pru¾e i aktivno saraðivao sa kolegama iz zemlje i sa prostora biv¹e Jugoslavije.

Pozicioniran kao Evropska kuÌa umetnosti i kulture, Cinema REX je uèestvovao u iniciranju i realizaciji internacionalnih projekata, saraðivao i razmenjivao iskustva sa sliènim centrima iz inostranstva, predstavljao inostrane umetnike i umetnièke grupe iz oblasti koje pokriva. Cinema REX je imao i izuzetno intenzivne "networking" aktivnosti: bio je punopravni èlan TEH mreže nezavisnih kulturnih centara Evrope i jedan od 10 osnivaèa mreže European Cultural Backbone.

B92 (radio sa pridružnom TV i video produkcijom, izdavaštvom i internet odeljenjem) preuzet je 2. aprila 1999. godine od strane novog rukovodstva na èelu sa samozvanim direktorom Aleksandrom NikaèeviÌem. Kao pripadnik porodice B92 (nezavisna, nevladina, neprofitna organizacija), Cinema REX od tog dana ne radi u fizièkom prostoru u kome je postojao i u svojim nastupima i aktivnostima ne koristi svoje dotadašnje ime. Od tog trenutka programe realizujemo u razlièitim prostorima u Beogradu i veoma smo aktivni u cyber-prostoru (http://www.cyberrex.org).

U prostor u Jevrejskoj 16 vratili smo se u oktobru 2000. godine nakon pada režima Slobodana MiloševiÌa i povratka B92 njegovim pravim osnivaèima.